Nabór na stanowisko PSYCHOTERAPEUTA do pracy z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

TERAPEUTA – PSYCHOTERAPEUTA
do pracy z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi

UMOWA O PRACĘ NA ½ ETATU  (20 godzin tygodniowo)

Termin składania dokumentów: 12 września 2021 r.

Nr referencyjny naboru : SPR-PT1/4/2021

 

Podstawowe zadania  na stanowisku:

 • udzielanie konsultacji młodzieży i młodym osobom dorosłym,
 • prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla młodzieży i młodych osób dorosłych,
 • przygotowywanie zaświadczeń dla pacjentów i o prowadzonych psychoterapiach,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
 • udzielanie informacji o ofercie i usługach Poradni,
 • gotowość do superwizji prowadzonych procesów terapeutycznych w zespole pracowników,
 • współpraca z pracownikami Poradni.

Możliwe dodatkowe zadania:

 • prowadzenie grupy terapeutycznej dla młodzieży lub młodych osób dorosłych,
 • organizowanie warsztatów lub szkoleń wzmacniających kompetencje psychospołeczne różnych grup społecznych,
 • pisanie artykułów lub innych form tekstowych o treści psychologicznej.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku humanistycznym, społecznym lub medycznym,
 • minimum ukończony 2 rok 4-letniego całościowego szkolenia psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Możliwe dodatkowe zadania:

 • preferowane będą osoby posiadające staż pracy – min. 5 lat, w tym posiadające doświadczenie terapeutyczne w samodzielnym prowadzeniu pacjentów;
 • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, wykładów lub szkoleń
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i korzystania z Internetu

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów (w jeden wybrany sposób):

 • osobiście w siedzibie Poradni (w dni powszednie w godz. 8.00-16.00),
 • przesłanie ich na adres Poradni,
 • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail:  r.kadej@sprwawer.pl

w terminie do 12.09.2021r.

 z dopiskiem na kopercie lub w temacie wiadomości:

„Rekrutacja – psychoterapeuta”, nr ref. SPR-PT1/4/2021

Pełny tekst ogłoszenia o naborze znajduje się na stronie: