Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-18.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-19-03.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej - wersja 1.01 udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. nawigację klawiaturą,
 2. czytanie tekstu strony,
 3. wersję kontrastową,
 4. podświetlenie linków,
 5. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 6. możliwość zmiany odstępu pomiędzy literami,
 7. zmiana kroju czcionki na bardziej czytelny,
 8. powiększenie kursora,
 9. skip linki dla urządzeń czytających
 10. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją zmiany wielkości fonta, zmianą kontrastu strony, uruchomieniem czytania tekstów oraz zmianą odstępów w tekstach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Ołowska adres poczty elektronicznej sekretariat@sprwawer.pl lub tel. 22 277 11 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ul. Włókiennicza 54 - Poradnia usytuowana jest na parterze, budynek nie ma windy, do pokonania są trzy stopnie, toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, przy wejściu do budynku nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, w lokalu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Po wejściu do Poradni w skorzystaniu z usług pomaga psychoterapeuta.