Stworzenie programu IT do obsługi pacjentów i usług świadczonych w Poradni

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł
( niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
 
Stworzenie programu IT do obsługi pacjentów i usług świadczonych w Poradni
oraz zarządzania kalendarzem pracy pracowników Poradni.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi zawiera załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca uwzględni zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, które zawarte są w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT
DO 5 WRZEŚNIA 2021 R.