Współpraca z instytucjami

Szkoły i placówki wychowawcze

Psycholodzy Poradni uczestniczą w działaniach wspierających nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz uczniów, prowadząc zajęcia psychoedukacyjne w szkołach i placówkach wychowawczych. Tematyka warsztatów w zależności od potrzeb dotyczy integracji grupy, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy czy też wybory drogi edukacyjnej i zawodowej.

Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie dzielnicy Wawer cyklicznie odbywają się spotkania zespołu interdyscyplinarnego. Od kilku lat w spotkaniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz terapeuta Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wśród pacjentów Poradni znajdują się osoby wymagające wsparcia ze względu na szczególną sytuację życiową. Wielu z nich to podopieczni OPS. Wspólna troska o osoby zagrożone wykluczeniem przybiera formę warsztatów dla osób bezrobotnych wsparcia dla rodziców czy też zebrań psychologów i pracowników socjalnych.

Kurier Wawerski

Aby zapewnić mieszkańcom dostęp do informacji na temat ich najbliższego otoczenia, Urząd Dzielnicy Wawer wydaje Kurier Wawerski. Stałą rubrykę stanowi w nim Kurier Społeczny, do którego teksty na temat relacji w parze i w rodzinie przygotowuje psycholog Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

Zbliżone zainteresowanie zespołów obu Poradni, skupione wokół psychoanalitycznej terapii par oraz inspiracja ośrodkiem terapeutycznym Travistock Clinic sprzyja wymianie doświadczeń i myśli. Owocem tej współpracy była zorganizowana w marcu 2017 wspólnie z SPR dzielnicy Bemowo oraz PTPP konferencja pt. „Nieświadoma dynamika pary”.

Ponadto współpracujemy z:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP

Poradnia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Instytut Analizy Grupowej Rasztów

Ośrodek Psychoterapii Rasztów

Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS)

Wawerskie Centrum Kultury